Consent to the processing of personal data for the purpose of sending commercial and marketing communications

Consent to the processing of personal data for the purpose of sending commercial and marketing communications

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen “GDPR”)

 1. Tímto udělujete souhlas Pavlína Jiroušková, IČ: 08000531, sídlo: Tobrucká 764/4, 16000 Praha 6 (dále jen „správce“), aby jako správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracovávala níže uvedené osobní údaje za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení (včetně newsletterů).
  Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi výslovně uděleného souhlasu. Souhlas by měl být jednoznačným potvrzením, které musí být vyjádřením Vašeho svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů není zákonným požadavkem a je zcela dobrovolné. Nemusíte dát souhlas se zpracováním osobních údajů.
  Kontakt na správce: pavlina@pavlinajirouskova.com
 2. Správce bude zpracovávat následující osobní údaje: název společnosti/jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní údaje pro Skype.
  (dále jen „osobní údaje“)
  Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 3. Osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, zpracováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání, ale maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu tří (3) let (případně po dobu, kterou dovoluje zákon).
 4. Zpracovány budou pouze osobní údaje, které správci sdělíte.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Osobní údaje však mohou být zpracovávány i:
  • jakýmkoliv smluvním partnerem správce
  • účetní
  • IT poradcem
 6. Údaje, které nám pro výše uvedené účely poskytnete, budou uloženy v zabezpečené databázi, ke které mají přístup pouze:
  • správce,
  • Vámi určené osoby, kterým udělíte písemný souhlas a tento písemný souhlas předáte správci
 7. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 8. Správce může použít při zpracovávání osobních údajů pro výše uvedený účel automatizované zpracování, ale při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování. „Automatizované zpracování“ osobních údajů je běžně rozšířenou formou zpracování osobních údajů za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu.
 9. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům a k informacím o přijatých opatřeních a dalším informacím o jejich zpracování v souladu se čl. 12 GDPR, zejména: účelu zpracování; kategorii dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného kontaktu.

Až na úzce vymezené výjimky (uvedené v čl. 22 GDPR), máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

V určitých případech (stanovených v čl. 16 a 17 GDPR), máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů; právo omezit zpracování osobních údajů (dle čl. 18 a 19 GDPR); právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 GDPR). Správce můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného kontaktu.

Máte právo vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 GDPR). V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obrátit prostřednictvím emailu: pavlina@pavlinajirouskova.com nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

V případě, že bude nutný Váš informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (informovaný souhlas Vám v takovém případě poskytneme), máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět (dle čl. 7 GDPR). V případě, že chcete vzít souhlas zpět, kontaktujte prosím správce prostřednictvím výše uvedeného kontaktu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výkon výše uvedených práv je bezplatný, s výjimkou opakovaných žádosti, které jsou zjevně nedůvodně nebo nepřiměřené. V takovém případě může správce uložit úhradu přiměřeného poplatku anebo může odmítnout žádosti vyhovět.

pavlinajirouskova-logo-600x100-en
I help women to heal

My purpose and my passion is helping women with chronic health issues to consciously heal on all levels.

Follow me

On Social Media

You can also join my private
Facebook community
Heal the Tribe Soul Sisters

I help women to heal

My purpose and my passion is helping women with chronic health issues to consciously heal on all levels.

Quick menu
Follow me

On social media

You can also join my private Facebook group Heal the Tribe

© Pavlina Jirouskova 2021 | All rights reserved.
The website is protected by reCAPTCHA and Google Personal Data Protection and Terms and Conditions.

© Pavlina Jirouskova 2021 | All rights reserved.
The website is protected by reCAPTCHA and Google Personal Data Protection and Terms and Conditions.