Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s článkem 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen “obecné nařízení o ochraně osobních údajů”)

 1. Pavlína Jiroušková, IČ: 08000531, sídlo: Tobrucká 764/4, 16000 Praha 6 (dále jen „Správce“).
  Kontakt na Správce: pavlina@pavlinajirouskova.com
 2. Správce bude zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, datum narození, telefonní číslo, údaje o rodinném, zdravotním a psychickém stavu, skype.
  (dále jen „osobní údaje“)
  Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • Váš výslovně udělený informovaný souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (informovaný souhlas Vám jako subjektu údajů/klientovi poskytneme). Souhlas by měl být jednoznačným potvrzením, které musí být vyjádřením Vašeho svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů není zákonným požadavkem a je zcela dobrovolné. Nemusíte dát souhlas se zpracováním osobních údajů. Možným důsledkem Vašeho případného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů může být neschopnost poskytovatele poskytnout Vám nabízené služby.
 3. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem níže uvedených služeb, které Vám Správce poskytne:
  1. Konzultace, hodnocení a analýza životního stylu klienta
  2. Vytváření personalizovaných protokolů, včetně doporučení pro léčebné účely
  3. Vzdělávání v celostním zdraví, uzdravování a prevenci chronických onemocnění
  4. Vedené meditace a léčení
  5. Léčebné metody
  6. Celostní poradenství a koučink v oblasti zdraví, prevence a léčby chronických zdravotních potíží v kombinaci s EFT, kvantovou léčbou, intuitivním a energetickým léčením,  osobním rozvojem, spiritualitou a podobně
  7. Doporučení pro další péči o zdraví a osobní pohody (wellbeing) klienta
   (dále jen „služby“)
   Účelem zpracování osobních údajů není poskytovat zdravotní služby a Správce není zdravotnickým zařízením. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zhoršení Vašeho zdravotního stavu.
 4. Osobní údaje, které zpracováváme na základě jiného zákonného důvodu/ů než je Váš souhlas, budou Správcem zpracovány a uschovány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu pěti (5) let (případně po dobu, kterou dovoluje zákon). Osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, zpracováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání, ale maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu pěti (5) let (případně po dobu, kterou dovoluje zákon).
 5. Zpracovány budou pouze osobní údaje, které Správci sdělíte, veřejně dostupné informace.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však mohou být zpracovávány i:
  • jakýmkoliv smluvním partnerem Správce
  • účetní
  • IT poradcem
 7. Údaje, které nám pro výše uvedené účely poskytnete, případně které získáme v průběhu poskytování služeb, budou uloženy v zabezpečené databázi, ke které mají přístup pouze:
  • Správce,
  • IT poradce
  • Vámi určené osoby, kterým udělíte písemný souhlas a tento písemný souhlas předáte Správci
 8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 9. Správce může použít při zpracovávání osobních údajů pro výše uvedené účely automatizované zpracování, ale při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování. Jediným důsledkem automatizovaného zpracování bude pro Vás poskytnutí našich služeb a jediný důvod automatizovaného zpracování je usnadnění poskytování služeb. „Automatizované zpracování“ osobních údajů je běžně rozšířenou formou zpracování osobních údajů za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu.
 10. Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a k informacím o přijatých opatřeních a dalším informacím o jejich zpracování (v souladu se čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), zejména: účelu zpracování; kategorii dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Až na úzce vymezené výjimky (uvedené v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

V určitých případech (stanovených v čl. 16 a 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů; právo omezit zpracování osobních údajů (dle čl. 18 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů); právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Máte právo vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce prostřednictvím emailu pavlina@pavlinajirouskova.com nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

V případě, že bude nutný Váš informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (informovaný souhlas Vám v takovém případě poskytneme), máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět (dle čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V případě, že chcete vzít souhlas zpět nebo chcete Správce kontaktovat z jiného důvodu, prosím kontaktuje Správce emailem: pavlina@pavlinajirouskova.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Technická a organizační bezpečnostní opatření
Pravidla pro užívaní cookies

Poradenství i EFT a kvantová léčba může po domluvě probíhat přes Skype nebo osobně v jógovém studiu Shala Prague.

ADRESA
Trojanova 18
120 00 Praha 2
NAPIŠTE MI
pavlina@pavlinajirouskova.com
JÁ ZAVOLÁM VÁM
pavlinajirouskova-logo-600x100-cz
Mým posláním je...

Pomáhat ženám s chronickými zdravotními potížemi na jejich cestě ke zdraví. Zabývám se intuitivním coachingem, celostním poradenstvím a energetickým léčením (EFT a kvantovou léčbou). Mohu vám pomoci s chronickými potížemi fyzického, psychického i emocionálního rázu.

Sledujte mě na sítích

Zde všude mě můžete sledovat

Můžete se také přihlásit do mé uzavřené facebookové skupiny Celostní cesta ke zdraví: Ženský kruh

Mým posláním je...

Pomáhat ženám s chronickými zdravotními potížemi na jejich cestě ke zdraví. Zabývám se celostním poradenstvím, coachingem a energetickým léčením (EFT a kvantovou léčbou), které mně osobně nesmírně pomohly. Mohu vám pomoci s atopickým ekzémem, neplodností, poruchami příjmu potravy, depresemi, úzkostmi, autoimunitním onemocněním, trávicími obtížemi, alergiemi a spoustou dalších chronických potíží.

Rychlé menu
Sledujte mě na sítích

Zde všude mě můžete sledovat

Na Facebooku mě najdete kromě mého veřejného profilu výše také v mé skupině Celostní cesta ke zdraví ženy

© Pavlína Jiroušková 2021 | Všechna práva vyhrazena.
Stránky jsou chráněné pomocí reCAPTCHA a Google Ochrana osobních údajů a Smluvní podmínky.

© Pavlína Jiroušková 2021 | Všechna práva vyhrazena.
Stránky jsou chráněné pomocí reCAPTCHA a Google Ochrana osobních údajů a Smluvní podmínky.