DomůVšeobecné obchodní podmínky - Pavlina Jirouskova

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel služeb: Pavlína Jiroušková
IČ: 08000531
Sídlo: Tobrucká 764/4, 16000 Praha 6
Korespondenční adresa a místo poskytování služeb: Tobrucká 764/4, 16000 Praha 6
Kontakt: pavlina@pavlinajirouskova.com

 1. Poskytované služby
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Informovaného souhlasu a smlouvy o péči o zdraví (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem služeb (dále jen „Poskytovatel“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Klient“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
  2. Poskytovatel Služeb není zdravotnickým zařízením a neposkytuje zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Poskytovatel poskytuje svým klientům celou řadu služeb uvedených v bodě 1.2.
  3. Poskytovatel a Klient se dohodli na poskytnutí některých z níže uvedených služeb:
   1. konzultace, testování a analýza životního stylu klienta
   2. sestavení personalizovaného jídelního plánu včetně doporučení doplňků stravy,
   3. vzdělávání v oblasti výživy, prevence a péče o zdraví,
   4. celostní poradenství a koučink v oblasti prevence a léčby chronických nemocí a zdravého životního stylu v kombinaci s EFT, kvantová léčba
   5. doporučení pro další péči o zdraví a osobní pohody (wellbeing) klienta (dále jen „Služby“)
   6. Aktuální seznam poskytovaných Služeb je uveden na webových stránkách Poskytovatele nebo v ceníku Služeb přístupném na požádání.
  4. Služby jsou poskytovány v termínech sjednaných s Klientem.
  5. Poskytovatel výslovně upozorňuje Klienta, že Služby nejsou zdravotními službami dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v pozdějším znění, a nenahrazují zdravotní péči ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v pozdějším znění. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby s péčí řádného odborníka. Klient výslovně prohlašuje, že veškeré Služby využívá na vlastní odpovědnost.
  6. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem vzniká podpisem Informovaného souhlasu a smlouvy o péči o zdraví ve smyslu ustanovení § 2636 a násl. občanského zákoníku. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat Klientovi objednané Služby a Klient je povinen uhradit jejich cenu.
  7. Klient se zavazuje Poskytovateli zaplatit odměnu za poskytnutí Služeb dle aktuálního ceníku Poskytovatele.
 2. Reklamace, stížnosti a odstoupení od Smlouvy
  1. Vůči Poskytovateli, který Klientovi poskytuje Služby, je Klient oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“).
  2. Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu Poskytovatele.
  3. Poskytovatel s Klientem sepíše reklamační protokol. Klient obdrží kopii tohoto reklamačního protokolu.
  4. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s Klientem Poskytovatel písemně nedohodne jinak. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud Poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne Klientovi náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom Klienta informuje.
  5. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Klientovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy o poskytování Služeb může Klient zaslat na výše uvedenou adresu Poskytovatele nebo na výše uvedený e-mail Poskytovatele.
  7. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování Služeb dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek se smlouva o poskytování Služeb od počátku ruší.
  8. Poskytovatel vrátí Klientovi peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Klientem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Klienta přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Klient požaduje.
  9. Odstoupí-li Klient od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Klienta začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Klient Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 3. Úhrada Služeb a další podmínky poskytování Služeb
  1. Klient bere na vědomí, že Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a je povinen je uhradit (včetně poskytnutých preparátů) při ukončení každého jednotlivého poskytování Služeb (dále jen „Ošetření“) v hotovosti nebo platební / kreditní kartou. Aktuální ceník všech poskytovaných Služeb je přístupný na recepci Poskytovatele.
  2. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn kdykoli před zahájením Ošetření oznámit Poskytovateli, že se Ošetření nezúčastní s tím, že:
   1. je povinen uhradit Poskytovateli cenu zrušeného Ošetření dle aktuálního ceníku Poskytovatele, zruší-li Ošetření méně než 5 pracovních dní před dohodnutým dnem konání Ošetření, a to nejpozději při nejbližším následujícím uskutečněného Ošetření, uskuteční-li se toto ještě ve stejném kalendářním měsíci, jako se mělo konat zrušené Ošetření, jinak do konce kalendářního měsíce, v němž se mělo konat zrušené Ošetření
   2. není povinen uhradit Poskytovateli cenu zrušeného Ošetření v případě, že Klient zajistí za sebe náhradníka a tento náhradník řádně uhradí Poskytovateli cenu Ošetření
  3. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn i po zahájení Ošetření kdykoli ukončit svou účast na Ošetření; v takovém případě je povinen uhradit Poskytovateli cenu takto předčasně ukončeného Ošetření v plné výši.
  4. Klient je povinen poskytovat Poskytovateli pro řádné poskytnutí Služeb potřebnou součinnost a v rámci toho sdělit Poskytovateli podle svého nejlepšího vědomí i potřebné údaje, které by mohly mít vliv na splnění povinností Poskytovatele a byly podstatné pro poskytování Služeb, zejména pak Poskytovatele pravdivě informovat o:
   • dosavadním vývoji svého zdravotního stavu (zejména infekčních, závažných a opakujících se nemocech, subjektivních potížích, indispozicích, rizicích a alergiích) a jeho změnách jak v průběhu poskytování jednotlivých Služeb, tak mezi nimi
   • svém psychickém stavu (zejména svých subjektivních potížích, indispozicích a rizicích) a jeho změnách jak v průběhu poskytování jednotlivých Služeb, tak mezi nimi
   • užívání léčivých přípravků (alopatických, homeopatických i jiných), podpůrných prostředků a potravinových doplňků
   • užívání návykových látek
   • skutečnosti, že podstupuje jakýkoliv druh léčby včetně informací o charakteru této léčby a případných podrobností vyžádaných Poskytovatelem.
  5. V případě, že Klient neuvede nebo zatají některou ze skutečností, která by mohla mít vliv na splnění povinností Poskytovatele nebo pokud Klient sdělí Poskytovateli informaci nepravdivou, není Poskytovatel odpovědný za škodu či újmu, která Klientovi vznikne v souvislosti s poskytováním Služeb Poskytovatelem.
  6. Klient výslovně souhlasí s tím, aby mu bylo Poskytovatelem podáváno vysvětlení dle §2638 a násl. občanského zákoníku, v pozdějším znění. Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že Klient pochopil svůj zdravotní stav, způsob, účel a nezbytnost péče o zdraví včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu i případný jiný způsob péče o zdraví.
  7. Klient bere na vědomí, že i přes řádné poskytnutí Služeb nemusí být dosaženo výsledků jím předpokládaných nebo očekávaných a souhlasí s tím, že odměna Poskytovateli náleží za poskytnutí Služeb, nikoliv za dosažení výsledků předpokládaných nebo očekávaných Klientem. Klient má právo informovat svého lékaře o poskytování Služeb Poskytovatelem a konzultovat s ním jejich výhody a nevýhody.
  8. Poskytovatel mu tímto doporučuje došetření jeho zdravotního stavu prostřednictvím praktického / specializovaného alopatického lékaře a léčbu pomocí alopatické medicíny.
  9. Poskytovatel vede záznamy o průběhu poskytování Služeb dle § 2647 a násl. občanského zákoníku, v pozdějším znění. Bez souhlasu Klienta nelze tyto záznamy zpřístupnit třetí osobě. Požádá-li o to Klient, umožní mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu nahlédnout do záznamů, které o něm vede, a umožní mu pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie, popřípadě mu sám vydá proti zaplacení přiměřené náhrady z nich výpis, opis nebo kopii.
 4. Obecná ustanovení
  1. Práva a povinnosti výslovně neupravené a veškeré právní otázky týkající se vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění.
  2. Jakákoli písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy se dostala do sféry dispozice adresáta, tedy zejména, kdy byla převzata adresátem, případně nedošlo-li k převzetí či jinému umístění do sféry dispozice adresáta, pak dnem, kdy byla uložena u držitele poštovní licence, a to i v případě, že se posléze vrátila odesílateli jako nedoručitelná z jakéhokoli důvodu, nebo byla vrácena odesílateli jako nedoručitelná z důvodu, že adresát je na uvedené adrese neznámý nebo se odstěhoval bez udání adresy. Adresou rozhodnou pro doručování je vždy korespondenční adresa uvedená v tomto informovaném souhlasu, nebyla-li prokazatelně oznámena adresa jiná.
  3. Informace ohledně ochrany osobních údaje najdete na našem webu v sekci Osobní údaje a případně v dokumentu Informovaný souhlas. Informace ohledně používání Cookies najdete na našem webu v sekci Cookies.
  4. Případné spory mezi Klientem a Poskytovatelem budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 6.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 12. dubna 2019

Poradenství i EFT a kvantová léčba může po domluvě probíhat přes Skype nebo osobně v jógovém studiu Shala Prague.

ADRESA
Trojanova 18
120 00 Praha 2
NAPIŠTE MI
pavlina@pavlinajirouskova.com
JÁ ZAVOLÁM VÁM
pavlinajirouskova-logo-600x100-cz
Mým posláním je...

Pomáhat ženám s chronickými zdravotními potížemi na jejich cestě ke zdraví. Zabývám se intuitivním coachingem, celostním poradenstvím a energetickým léčením (EFT a kvantovou léčbou). Mohu vám pomoci s chronickými potížemi fyzického, psychického i emocionálního rázu.

Sledujte mě na sítích

Zde všude mě můžete sledovat

Můžete se také přihlásit do mé uzavřené facebookové skupiny Celostní cesta ke zdraví: Ženský kruh

Mým posláním je...

Pomáhat ženám s chronickými zdravotními potížemi na jejich cestě ke zdraví. Zabývám se celostním poradenstvím, coachingem a energetickým léčením (EFT a kvantovou léčbou), které mně osobně nesmírně pomohly. Mohu vám pomoci s atopickým ekzémem, neplodností, poruchami příjmu potravy, depresemi, úzkostmi, autoimunitním onemocněním, trávicími obtížemi, alergiemi a spoustou dalších chronických potíží.

Rychlé menu
Sledujte mě na sítích

Zde všude mě můžete sledovat

Na Facebooku mě najdete kromě mého veřejného profilu výše také v mé skupině Celostní cesta ke zdraví ženy

© Pavlína Jiroušková 2020 | Všechna práva vyhrazena.
Stránky jsou chráněné pomocí reCAPTCHA a Google Ochrana osobních údajů a Smluvní podmínky.

© Pavlína Jiroušková 2020 | Všechna práva vyhrazena.
Stránky jsou chráněné pomocí reCAPTCHA a Google Ochrana osobních údajů a Smluvní podmínky.